Søk i bloggen

Lenker

Forskning
 • Havforskningsinstituttet forsker for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Rundt halvparten av virksomheten er finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet. På nettstedet finner du en rekke temasider samt informasjon om forvaltning og forskning. Her finnes også presentasjoner av instituttets fartøyer og du får tilgang til toktdagbøker og toktrapporter.
 • MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Resultatene gjøres tilgjengelig på disse nettsidene og visualiseres ved hjelp av kart. I tillegg leverer en rekke samarbeidspartnere data og kart fra sin virksomhet.
 • NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) et forskningsinstitutt tilknyttet Fiskeri- og kystdepartementet. Instituttet forsker på ernæring til fisk og på hvordan konsum av fisk og sjømat påvirker helsen vår. På nettsidene kan du finne oppdatert informasjon om sjømat fra både fiskeri og akvakultur.
 • NINA (Norsk institutt for naturforskning)
 • er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. På nettsidene finnes informasjon om de ulike forskningsfeltene NINA er involvert i, inkludert oppdrett, fiskeri og havbruk.
 • NIVA (Norsk institutt for vannforskning) er et nasjonalt institutt som utfører forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger innenfor vannfaglige spørsmål.På nettstedet finner du tillegg til informasjon om forskningen som foregår hos NIVA, omfattende temasider, faktaark og en rekke publikasjoner.
 • NOAA er et amerikansk forbund for oseanografi- og klimaforskning som gjennomfører mange spennende ekspedisjoner til havs. På nettsidene tilknyttet organisasjonen for utforskning av ukjente havområder (NOAA Office of Ocean Exploration and Research) finnes blant annet topografiske bunnkart, bilder av observert fauna og videoer fra ekspedisjonene.
 • Nofima Marin er en del av det forskningskonsernet Nofima som driver forskning, utvikling, nyskaping og kunnskapsoverføring for den nasjonale og internasjonale fiskeri- og havbruksnæringen. Kjerneområdene er avl og genetikk, fôr og ernæring, fiskehelse, effektiv og bærekraftig produksjon, prosess- og produktutvikling av sjømat samt marin bioprospektering.
 • Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging i polarområdene. Instituttet er et direktorat under Miljøverndepartementet. På nettsidene finner du fakta om polarområdene, forskningsnytt, kart og mye annet spennende.
 • SINTEFs marine miljø jobber med industrielle miljøutfordringer innenfor olje og gass, havbruk/akvakultur og landbasert industri for å finne løsninger på de miljøutfordringer industrien står overfor. De fokuserer spesielt på spredning, effekter og overvåking av forurensninger i det marine miljø.
 • WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution) er et amerikansk forskningsinstitutt for oseanografi- og marinbiologi, som er særlig kjent for å utforske dyphavet. På nettsidene finnes mye spennende stoff, for eksempel filmer av livet under vann.
 • Forvaltning
 • Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Fiskeri- og kystdepartementets overordnede mål, som er å sikre rammebetingelsene for en lønnsom og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring samt annet marint næringsliv. På nettsidene finner du mye informasjon om fiskeri og havbruk.
 • Miljødirektoratet er en rådgivende og utøvende statlig etat, underlagt Miljøverndepartementet. Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø, ved å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Nettsidene har egne temasider for hav og kyst med nyheter og informasjon om marin forvaltning, miljøtilstand i havet og mye mer.
 • SEAPOP er et overvåkings- og kartleggingsprogram for sjøfugler langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder. Programmet vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon.
 • Organisasjoner
 • MarineBio Conservation Society er en amerikansk organisasjon som jobber med miljøspørsmål i havet. Her finnes informasjon om marinbiologi og marin bevaring, inkludert et stort videoarkiv. De har også gode oversikter over andre organisasjoner som jobber med marin bevaring, samt utdanningsmuligheter og ledige stillinger innenfor feltet./li>
 • SABIMA(Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) er en paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge. Foreningene inneholder fagfolk i biologi og de fleste dyktige amatørbiologene i Norge. De dekker hele spekteret av plante- og dyreliv og driver et utstrakt kartleggingsarbeid. På nettsidene kan du finne informasjon om ulike naturtyper, biologisk mangfold, fremmede arter og mye mer.
 • Databaser
 • Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold som skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. Her finner du alt fra naturtypebaser til artskart./li>
 • AlgaeBase er en internasjonal database om alger, både på land, i ferskvann og i havet.
 • FishBase er en global database for fisk som skal inneholde informasjon om alle kjente fiskearter.
 • fisheries.no er en engelskspråklig portal fra Nærings og fiskeridepartementet i samarbeid med flere nasjonale forskninginstitusjoner. Nettsidene inneholder informasjon om fiskeri, oppdrett og mye mer.
 • Norwegian Seaweed Network er et nasjonalt samarbeidsprosjekt med utspring i det marine botanikk-miljøet ved Universitetet i Bergen. Her finner du en taksonomisk oversikt over makroalger i Norge samt en rekke bilder.
 • vannstand.no lar deg sjekke tidevann og vannstand på nett og er levert av Statens kartverk Sjø.
 • WoRMS (World Register of Marine Species) er en stor database for marine arter. WoRMS forsøker å spenne over alt marint liv, og kombinerer derfor informasjon fra andre databaser som AlgaeBase, FishBase og Hexacorallia. Databasen er kontrollert av taksonomiske eksperter for de ulike gruppene.