Søk i bloggen

25. aug. 2010

Nordsjøen og Skagerrak skal inkluderes!

Foto: NIVA
Etter mye arbeid med forvaltningsplaner for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten samt Norskehavet, tar regjeringen sikte på at en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak skal ligge ferdig innen 2013. Dette er et steg i retning av en helhetlig og økosystembasert forvaltning av de norske havområdene. Økosystembasert forvaltning går i hovedsak ut på at forvaltningen av menneskelige aktiviteter skal sikre opprettholdelse av økosystemets struktur, virkemåte, produksjon og naturmangfold.


Nordsjøen er i stor grad påvirket av menneskelig aktivitet. Havormådet er regnet som et av verdens mest produktive når det gjelder biologiske ressurser. I tillegg er det funnet store mengder gass og olje i området. Rundt Nordsjøen ligger det tett befolkede og høyt industrialiserte land og nettopp derfor er havområdet  svært utsatt for belastninger fra omfattende fiskerier, havbruk, olje- og gassvirksomhet, avløp fra befolkningen, avrenning fra jordbruk og tung skipstrafikk. I tillegg til vår direkte påvirkning står hav- og kystområdene ovenfor et klima i endring og et havmiljø som blir stadig surere.  I 2002 vedtok Nordsjølandene å arbeide for en økosystembasert forvaltning av Nordsjøen. Regjeringen har bestemt at Norge skal være en pådriver for å få på plass en internasjonal forvaltningsplan for hele Nordsjøen. En faggruppe med representanter fra mange direktorater og forskningsinstitusjoner (sjekk ut Klif) forbereder dette arbeidet. Foreløpig har faggruppen identifisert særlig verdifulle områder som i hovedsak dreier seg om gyteområder for fisk, områder for sjøfugl og områder med sårbar bunnfauna.

Det er kort og godt utrolig viktig at denne forvaltningsplanen kommer på plass. Marinbiologene DA følger med, og det kan du også:
HER

Vil du vite mer om Nordsjøen?
Gå f.eks inn på miljøstatus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar